Regulamin programu
Regulamin Programu Rotomania
poniedziałek, 01 lipca 2019

Regulamin Programu Promocyjnego Rotomania

 

01 lipca 2019

 

Regulamin Programu Promocyjnego Rotomania (dalej jako „Regulamin”)

 

Organizator i warunki uczestnictwa w Programie Promocyjnym Rotomania

§ 1

1. Organizatorem Programu Promocyjnego „Rotomania” (dalej jako „Program” lub „Rotomania”) jest Spółka pod firmą: Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000056686), zwana dalej: Organizatorem.

2. Do udziału w Programie zaproszeni są wybrani przez Organizatora sprzedawcy okien i drzwi, będący osobami fizycznymi zatrudnionymi przez podmioty sprzedające stolarkę z okuciami Roto.

3. Uczestnikami Programu mogą być handlowcy i sprzedawcy, o których mowa w ustępie 2 powyżej, którzy po zaproszeniu przez Organizatora zgłoszą chęć wzięcia udziału w Rotomanii w trakcie trwania Programu.

4. Udział w Rotomanii w żadnym wypadku nie może być traktowany jako zawarcie między Uczestnikiem, a Organizatorem umowy cywilno-prawnej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów Organizatora.

 

Czas trwania Programu

 

§ 2

  1. Program rozpoczyna się 01 lipca 2014r. i organizowany jest na czas nieokreślony.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Zasady Programu i nagrody

§ 3

1. Celem Programu jest nagradzanie najlepszych sprzedawców zajmujących się sprzedażą i doradztwem technicznym towarów znajdujących się w ofercie handlowej Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

2. Nagrodami w Programie są nagrody główne oraz nagrody pieniężne ustalane i ogłaszane przez Organizatora odrębnie dla każdego dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się 1 lipca danego roku i kończącego się 30 czerwca roku następnego1, w którym prowadzony jest Program. Lista nagród przyznawanych w pierwszym dwunastomiesięcznym okresie trwania Programu(tj. w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku) została określona w załączniku nr 1 do Regulaminu. Listy nagród przyznawanych w kolejnych dwunastomiesięcznych okresach będą ustalane i ogłaszane, nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem danego dwunastomiesięcznego okresu.

3. Sposób przyznawania nagród:

a. za zajęcie miejsca od 1 do 3 – wybrana przez Uczestnika nagroda z puli nagród głównych oraz nagroda pieniężna uzależniona od ilości zdobytych Roto-punktów (przekazana na indywidualną kartę przedpłaconą);

- za pozostałe miejsca – nagrody pieniężne w postaci przekazania na karty przedpłacone kwot uzależnionych od zdobytych Roto-punktów.

4. O kolejności przyznania nagród oraz wyboru nagród głównych decyduje ilość zdobytych Roto-punktów.

5. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty pieniężnej stanowiącej równowartość przysługującej im nagrody głównej.

 

§ 4

1. Każda osoba, która spełni warunki opisane w § 1 powinna zgłosić swoje uczestnictwo w Programie rejestrując się na stronie internetowej www.rotomania.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie wszystkich pól Formularza Zgłoszeniowego otrzymanego od Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail dane niezbędne do zalogowania się na stroniewww.rotomania.pl (login i hasło). Uczestnik może przystąpić do Programu, wyłącznie jeżeli zaakceptuje jego Regulamin.

3. Każdy Uczestnik Programu otrzyma kartę „mybenefit” umożliwiającą realizacje nagród pieniężnych.

4. Indywidualne konta elektroniczne oraz karty „mybenefit” wydane w poprzedniej edycji Programu zachowują swoją ważność.

5. Uczestnicy, którzy brali udział w poprzedniej edycji Programu są uprawnieni do ponownego udziału w kolejnej edycji Programu bez obowiązku wypełnienia i przesłania na adres Organizatora Formularza Zgłoszeniowego.

6. Uczestnik w każdej chwili może zalogować się do indywidualnego konta elektronicznego(dalej IKE) na stronie www.rotomania.pl, na którym gromadzone będą punkty.

7. Nagrody główne przyznawane będą raz w roku od chwili uruchomienia Programu, po podsumowaniu wyników odrębnie za każdy dwunastomiesięczny okres rozpoczynający się 1 lipca danego roku i kończący się 30 czerwca roku następnego1, w którym prowadzony jest Program. Podsumowanie wyników nastąpi na dzień 30 czerwca kończący dany dwunastomiesięczny okres, w którym prowadzony jest Program. Podstawą do przyznania nagród głównych będzie suma wszystkich punktów dodanych w danym dwunastomiesięcznym okresie do kont Uczestników zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Nagrody główne otrzymają trzej Uczestnicy dysponujący największą ilością punktów dodanych do ich kont w danym dwunastomiesięcznym okresie.

8. W dniu podsumowania Programu za dany dwunastomiesięczny okres, w którym prowadzony jest Program, Komisja Programu potwierdzi dane Uczestników otrzymujących nagrody główne w formie protokołu. Nagrody główne zostaną przyznane w terminie dogodnym dla Uczestników uprawnionych do ich otrzymania, ale nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym podsumowanie nastąpiło.

 

Zasady ustalania i gromadzenia Roto-punktów

 

§ 5

1. Organizator dopuszcza uczestnictwo w Programie więcej niż jednej osoby z jednej placówki handlowej, przy czym w takim przypadku poszczególni Uczestnicy Programu gromadzą punkty samodzielnie.

2. Data, od jakiej Uczestnik Programu rozpoczyna gromadzenie Roto-punktów jest datą rejestracji na stronie www.rotomania.pl opisanej, w § 4 pkt. 2 Regulaminu.

3. Roto-punkty gromadzone są przez cały okres Programu na IKE Uczestników i są naliczane na podstawie zrealizowanych zamówień na produkty Roto, każdorazowo zgłoszonych przez Uczestnika Programu na platformie rozliczeniowej. Szczegółowe zasady naliczania Roto –punktów są ustalane i ogłaszane odrębnie dla każdego dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się 1 lipca danego roku i kończącego się 30 czerwca roku następnego1, w którym prowadzony jest Program. Zasady naliczania Roto – punktów w pierwszym dwunastomiesięcznym okresie trwania Programu (tj. w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30czerwca 2020) zostały określone w załączniku nr 2 do Regulaminu. Zasady naliczania Roto –punktów w kolejnych dwunastomiesięcznych okresach będą ustalane i ogłaszane, nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem danego okresu.

4. Zgromadzone Roto-punkty podlegają wymianie na nagrody pieniężne. Każde 100 Roto-punktów to 1PLN (jeden złoty) nagrody, której odbiór precyzuje § 6 niniejszego Regulaminu

5. Ilość zebranych Roto-punktów Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem stronywww.rotomania.pl (należy podać login i hasło).

6. Organizator nie odpowiada za sposób podziału punktów między handlowcami i tym samym jest zwolniony ze wszystkich ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tego tytułu.

 

Podsumowania programu i zasady odbioru nagród

§ 6

1. W Rotomanii Organizator wykorzystuje kartę „mybenefit” działającą w systemie Visa i posiadającą odpowiednie zabezpieczenia.

2. Kartę otrzymują wyłącznie osoby, które spełniły warunki zawarte w § 4 ust. 2 Regulaminu. Osoby te zobowiązane są do potwierdzenia na swoim IKE otrzymania karty podając jej niepowtarzalny numer oraz do przestrzegania „Warunków korzystania z karty” dołączonych do karty.

3. Karta „mybenefit” to przedpłacona karta Visa Electron pełniąca funkcje elektronicznego nośnika nagród pieniężnych w Programie Rotomania.

4. Wygrywający nagrodę główną dokonuje zamówienia nagrody najpóźniej do dnia 1 sierpnia roku, w którym nastąpiło dane podsumowanie.

5. Zamówienia nagrody głównej należy dokonać u Organizatora.

*W przypadku niezamówienia przez wygrywającego nagrody w terminie określonym w § 6pkt 4 Regulaminu prawo do zamówienia i odbioru nagrody przechodzi na Uczestnika Programu, który zgromadził kolejno największą ilość Roto-punktów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu oraz załącznikach do Regulaminu.

6. Doładowanie kart „mybenefit” będzie realizowane po każdym kwartale roku, w którym prowadzony jest Program. Po zakończeniu danego kwartału środki wynikające ze zgromadzonych punktów zostaną przekazane na kartę „mybenefit” do 15-tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

7. Nagroda pieniężna może być odebrana od momentu gdy zostanie przelana na kartę przedpłaconą.

8. Zgromadzone na karcie „mybenefit” środki pieniężne Uczestnik zrealizuje w placówce akceptującej karty Visa Electron w terminie ważności karty, podanym na karcie.

9. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania (zrealizowania) wszystkich zgromadzonych na karcie „mybenefit” środków pieniężnych w terminie ważności karty, o którym mowa w pkt 8.

10. Nagrody w Programie zostaną przyznane Uczestnikom nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dane podsumowanie Programu.

 

§ 7

1. Wartość nagród głównych oraz nagród pieniężnych otrzymanych przez Uczestnika Programu stanowi dla niego przychód z innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361).

2. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym Uczestnik otrzymał nagrody, Organizator sporządzi imienną informacje na formularzu PIT-8C, w którym wykazana zostanie wartość przychodu uzyskanego przez Uczestnika w związku z otrzymaniem nagród i przekaże ją Uczestnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania Uczestnika. Wykazany w informacji PIT-8C przychód podlega zadeklarowaniu przez Uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym Uczestnik otrzymał nagrody, poprzez doliczenie go do pozostałych przychodów Uczestnika opodatkowanych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 8

1. Użytkownik karty „mybenefit” ma prawo do weryfikacji stanu doładowania karty za pośrednictwem strony internetowej www.mybenefit.pl (zakładka „sprawdź saldo”).

2. Wskazane jest aby Uczestnik, przed dokonaniem transakcji za pośrednictwem karty „mybenefit” sprawdził stan doładowania karty.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub odmowę zrealizowania transakcji w punkcie handlowym.

 

 § 8A. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 402, 03-994 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056686; nr NIP: 1130105933, kapitał zakładowy 8 500 000,00 zł; dalej zwana „Administratorem”.

2. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, Urząd Skarbowy) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Programu).

5. Administrator nie przetwarza danych w oparciu o zautomatyzowane decyzje, w tym w w oparciu o profilowanie.

6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu danych kontaktowych.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

11. Uczestnikom przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Administratora.

12. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. W przypadku niepodania danych osobowych przez osoby o których mowa w §1 Programu, nie mogą nabyć one statusu Uczestnika Programu i brać w nim udziału.

 

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Gromadzone przez Uczestników Programu Roto-punkty uprawniają do doładowania karty„mybenefit” według zasad Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie oraz jego załącznikach. O wszelkich zmianach w Regulaminie oraz jego załącznikach Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą poczty e-mail. Regulamin jest również dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.rotomania.pl.

3. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą powstać w wyniku Programu, będą rozstrzygane przez Komisję Programu powołaną przez Organizatora, a wszelkie reklamacje winny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Rotomania Nagrody”

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Rotomania „Tabela produktów premiowych”

Warszawa dn. 1.07.2019______________________ Barbara Ahlers, prezes Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

Warszawa dn. 1.07.2019______________________ Hanna Cegłowska, dyrektor finansowy Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

Warszawa dn. 1.07.2019______________________ Paweł Szkodziak, koordynator Programu Rotomania

1 W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu przez Organizatora, zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu, przed upływem danego dwunastomiesięcznego okresu, ostatni okres trwania Programu może ulec skróceniu

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Rotomania „Nagrody”

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Rotomania „Tabela produktów premiowych”